Website Committee

Mr. Rajendra H. Chopra
Mr. Sameer I. Mehta
Mr. Manav J. Doshi
Mr. Rajendra H. Chopra
Mr. Sameer I. Mehta
Mr. Vishal Sanghavi
Mr. Rajendra H. Chopra

Mr. Rajeev Hashmukh Pandya

Jt. Treasurer

Mr. Vishal Sanghavi

Chairman Website Comm.

Mr. Paresh R. Parikh

Hon. Treasurer

Mr. Ashish I. Nangia

Hon. Secretary

Mr. Jatin K. Kadakia

Ex-Officio

Mr. Chirag S. Shah

President

Mr. Bhavik A. Parikh

Vice-President

Mr. Jatin Jamnadas Modi

Hon. Secretary