Past President

The Electric Merchants' Association Mumbai (ESTD. 1937)

Sr. No. Year President Sr. No. Year President Sr. No. Year President
1 1939 Mr. A. U. Khilji 25 1963 Mr. G. K. GVALANI 49 1987 Mr. J. V. MODI
2 1940 Mr. I. B. DAMANIA 26 1964 Mr. N. M. DHARIA 50 1988 Mr. P C. SHAH
3 1941 Mr. S. D. SHARMA 27 1965 Mr. J. N. SHAH 51 1989-90 Mr. H. R. SHAH
4 1942 Mr. L. S. SAFI 28 1966 Mr. A. K. CHOKSI 52 1990-91 Mr. K. N. MODY
5 1943 Mr. L. S. SAFI 29 1967 Mr. B. S. DESAI 53 1991-92 Mr. S. H. PARWANEY
6 1944 Mr. S. D. SHARMA 30 1968 Mr. V. D. SHETH 54 1992-93 Mr. Y R. DHARIA
7 1945 Mr. S. D. SHARMA 31 1969 Mr. M. B. ADVANI 55 1993-94 Mr. N. N. DESAI
8 1946 Mr. B. C. MUNSHAW 32 1970 Mr. N. M. KAMODIA 56 1994-95 Mr. P H. SANGHAVI
9 1947 Mr. S. D. SHARMA 33 1971 Mr. D. K. SHAH 57 1995-96 Mr. K. R. KADAKIA
10 1948 Mr. J. L. PARIKH 34 1972 Mr. K. S. MODI 58 1996-97 Mr. J. K. KADAKIA
11 1949 Mr. M. C. MODY 35 1973 Mr. P L. PARIKH 59 1997-98 Mr.I. B. NANGIA
12 1950 Mr. L. S. SAFI 36 1974 Mr. R. C. MODI 60 1998-99 Mr. N. P GANDHI
13 1951 Mr. M. C. DHARIA 37 1975 Mr. N. O. DESAI 61 1999-2000 Mr. V. N. DESAI
14 1952 Mr. M. S. MODY 38 1976 Mr. M. C. SHROFF 62 2000-01 Mr. N. N. GALA
15 1953 Mr. K. N. BENGALI 39 1977 Mr. V. M. BENGALI 63 2001-02 Mr. B. V. MEHTA
16 1954 Mr. J. B. SHAH 40 1978 Mr. S. K. VALECHA 64 2002-2003 Mr. A. R. DHARIA
17 1955 Mr. M. R. SANGHAVI 41 1979 Mr. G. R. PARVANI 65 2003-2004 Mr. S. K. Dharia
18 1956 Mr. C. K. SHAH 42 1980 Mr. V. M. BENGALI 66 2004-2005 Mr. K. R. Shah
19 1957 Mr. J. K. SHAH 43 1981 Mr. V. M. GANDHI 67 2005-2006 Mr. A. C. Parikh
20 1958 Mr. G. K. SHAH 44 1982 Mr. N. M. KAMODIA 68 2006-2007 Mr. R. K. Desai
21 1959 Mr. R. C. KADAKIA 45 1983 Mr. P K. MODY 69 2007-2008 Mr. H. B. Shah
22 1960 Mr. V. B. KAPADIA 46 1984 Mr. G. G. DAMANI 70 2008-2009 Mr. D. K. Parikh
23 1961 Mr. C. B. SHAH 47 1985 Mr. J. V. MODI 71 2009-2010 Mr. A. P. Shah
24 1962 Mr. P B. PARIKH 48 1986 Mr. R. R. DAGA 72 2010-2011 Mr. T. H. Sanghavi
73 2011-2012 Shri. Himansu S. Sanghavi 74 2012-2013 Shri. Jatin K. Kadakia 75 2013-2014 Shri. Chirag S. Shah
76 2014-2015 Shri. Bhavik A. Parikh 77 2015-2016 Shri. Ashish I. Nangia 78 2016-2017 Shri. Jatin J.Modi
79 2017-2018 Shri. Nishel D. Shah